Vlada FBiH – Prijetnja zdravlju opće populacije niska

12/05/2022
minuta čitanja

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9. maja 2022., s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva u kojoj je navedeno da je prijetnja zdravlju opće populacije niska.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 60 dana računajući od 12. maja 2022., koji se utvrđuje kao dan početka njihove primjene.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o torne redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab FMZ je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi nove mjere.

Ovaj štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija.

U skladu sa zaključkom od 8. januara 2021., Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ je, uz ostalo, navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 6,03 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u Hercegovačko-neretvanskom (18.9), Posavskom (14,51), Zapadnohercegovačkom (11.78) i Sarajevskom kantonu (6,18).

U Federaciji BiH su na bolničkom liječenju trenutno 42 osobe zbog COVID-19, od kojih niti jedna nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Kada je riječ o procjeni rizika u FBiH se u proteklom izvještajnom periodu bilježi nizak nivo prijenosa virusa u zajednici.

Uzimajući u obzir povoljan trend pada svih sedmičnih indikatora u prethodnom mjesecu, procjenjeno je da je prijetnja zdravlju opće populacije niska, ali da dominacija Omicron varijanta virusa i nedovoljnog obuhvata imunizacijom predstavlja kontinuiran rizik za ranjive skupine.

Usvojena Strategija upravljanja dugom 2022-2024.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila Strategiju upravljanja dugom 2022. – 2024.

Taj dokument predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom FBiH u ovom razdoblju i temelji se na postojećem portfelju duga Federacije BiH, Programu javnih ulaganja Federacije BiH 2022. – 2024. i Dokumentu okvirnog proračuna Federacije BiH 2022. – 2024.

Strategija sadrži planove finansiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine kako na vanjskom tako i na unutrašnjem tržištu, te indikativne mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije su osiguranje sredstava za finansiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.  Pretpostavke troškova i cijena, za razdoblje koji pokriva Strategija, urađene su u saradnji s državnim Ministarstvom finansija, Ministarstvom finansija RS-a i Direkcijom za finansije Brčko Distrikta BiH s ciljem jednoobraznosti strategija na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom obuhvata portfelj duga kojim upravlja Vlada FBiH, a koji je odobrio Parlament FBiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj njegov dio koji je ugovoren radi prosljeđivanja krajnjim korisnicima (finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima, gradovima i općinama) i ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH.

Portfelj duga koji je razmatran u Strategiji u iznosu 6.156,28 miliona KM (3.567,55 miliona dolara) ili 26,82 posto BDP-a FBiH. On se sastoji od vanjskog duga FBiH u iznosu 5.402,01 miliona KM (3.130,45 miliona dolara) ili 87,75 posto portfelja duga, te unutrašnjeg duga od 754,27 miliona KM (437,1 milion dolara) ili 12,25 posto portfelja duga.

Navedeno je da portfelj duga ima relativno nisku ponderisanu prosječnu kamatnu stopu od 1,25 posto. Ponderisana prosječna kamatna stopa za unutrašnji dug, kao i za vanjski, iznosi 1,25 posto. Prosječno vrijeme dospijeća (ATM) za unutrašnji dug je 3,6 godina, a 6,6 godina za vanjski dug.

Na osnovu postojećeg portfelja duga, očekivanog makroekonomskog okvira u posmatranom razdoblju, dostupnih izvora finansiranja na vanjskom i domaćem tržištu, a uzimajući u obzir pretpostavke budućih cijena i troškova zaduživanja, pripremljeno je nekoliko alternativnih strategija.

Balansirajući između troškova i rizika zaduživanja kao mjerilo, definirana je poželjna Strategija upravljanja dugom za naredno razdoblje te predstavljen očekivani portfelj duga na kraju promatranog razdoblja (2024. godina) zajedno s njegovim troškovima i rizicima.

Na kraju Strategije date su preporuke u pogledu budućih zaduženja kako bi postavljeni ciljevi u narednom razdoblju mogli biti dostignuti. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da Strategiju upravljanja dugom 2022.-2024. objavi na svojoj web stranici, a dokument će biti dostavljen i Parlamentu FBiH radi informisanja.

O izvršenju Budžeta FBiH u tri mjeseca 2022. 

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za razdoblje od 1. januara do 31. marta 2022. 

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta u prva tri ovogodišnja mjeseca iznose 1.086,6 miliona KM, što je 19 posto planiranog za 2022. i više za 12 posto u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi od poreza iznose 982,71 milion KM, što je 25 posto planiranog za 2022., a u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast za 14 posto.

Tromjesečni prihodi od poreza na dobit iznosili su 18,7 miliona KM, što je 28 posto ukupno planiranih za 2022., a 11 posto više u odnosu na ostvarenje u istom prošlogodišnjem razdoblju. Najveće udio u tim prihodima čini porez na dobit banaka od 6,2 miliona KM.

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao najznačajnija stavka, sa učešćem od 52,03 posto u ukupno ostvarenim prihodima, primicima i finansiranju, iznose 565,3 miliona KM. To predstavlja 25 posto planiranog Budžetom za 2022., te 113 posto u odnosu na ostvarenje u prvom kvartalu prethodne godine. Doprinosi za PIO bili su najveći u martu, kada su iznosili 195,5 miliona KM, a najmanji u januaru sa 176,6 miliona KM.

Prihodi od indirektnih poreza čine 36,69 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja, a u razdoblju januar – mart 2022. iznosili su 398,7 miliona KM, što je 24 posto planiranih sredstava Budžetom za 2022., a porasli su za 16 posto u odnosu na prva tri prošlogodišnja mjeseca.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje januar – mart 2022. iznose 877 miliona KM, što je 16 posto planiranog Budžetom FBiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 809,95 miliona KM, što je 92 posto ukupno obračunatih, a u odnosu na isto lanjsko razdoblje manji su za dva posto.

Najveći iznos sredstava od 692,4 miliona KM utrošen je na socijalna davanja, što predstavlja 78,95 posto ukupno realiziranih rashoda. Tekući transferi i drugi tekući rashodi, koji čine 79,57 posto ukupnog izvršenja Budžeta za 2022., iznose 697,86 miliona KM, što je 19 posto planiranog, te 7,2 miliona KM manje u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u razdoblju januar – mart 2022. odnose se na redovne mjesečne transfere.

Tako je isplata penzija iznosila 563,42 miliona KM, za civilne žrtve rata isplaćeno je 5,8 miliona KM, za vojne invalidnine 62,62 miliona KM, kroz transfer za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja (egzistencijalna naknada) izdvojeno je 11,33 miliona KM, kroz transfer za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 3,7 miliona KM, te za civilne invalidnine 33,79 miliona KM.

Usvojeni izvještaji

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Hitni projekat za COVID-19“ za FBiH za period januar – mart 2022.

Prihvaćen je izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova za 2021. Riječ je projektima „2KR“ i Non-Project Grant Aid.

Vlada je usvojila i izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za prvi kvartal 2022. 

Također, usvojen je i završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontoli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod „Union banke“ d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. 

Usvojeni su izvještaji o radu nadzornih odbora RMU Banovići d.d. Banovići i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za treći i četvrti kvartal 2021., te o radu Nadzornog odbora BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za period od 27. maja do 26. augusta 2021. i od 27. augusta do 26. novembra 2021. 

Federalna vlada je danas potvrdila da je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za prvi kvartal 2022. 

Vlada FBiH je usvojila informaciju glavnog federalnog tužioca o primjeni Krivičnog zakona FBiH i stanju kriminaliteta u FBiH u 2021. 

Ostale odluke i zaključci

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici upoznata o informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s postupanjem Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde.

Vlada FBiH je dala saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije od 24. februara 2022. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije 4. aprila 2022., koje je donio Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO. Jedna od novina je što je su članu 3. Pravilnika, iza riječi „supružnik”, dodane riječi „i vanbračni partner” kao osoba definisana Porodičnim zakonom FBiH, a koja je svoj status utvrdila u odgovarajućem sudskom postupku.

Federalna vlada je donijela Odluku kojom odobrava prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu od 1992. do 1995., planiranih Budžetom FBiH za 2022. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, a u skladu s Budžetom FBiH za 2022., donijela pet odluka o zaduženju FBiH putem emisije obveznica, te četiri odluke o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa.

Federalna vlada je upoznata o informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Odluci Općinskog vijeća Ilidže o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju servisne saobraćajnice od priključka za Bosanku do priključka na saobraćajnicu za Vlakovo.

Također je upoznata o informaciji o stanju i statusu u privrednom društvu Remontni zavod d.d. Travnik i donijela zaključke koje je predložilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Vlada je donijela odluke o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmskog Centra Sarajevo d.o.o., objavljenog u prvoj polovini januara 2022., te o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova ovog nadzornog odbora.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je Nadzornom odboru Konfekcije Borac d.d. Travnik dala prethodne saglasnost za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora tog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te za imenovanje Seada Čole za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

U Komisiju za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenovani su Elvedina Hodžić (predsjednica), Alen Taletović, Zdravko Beljo, Meliha Gigić i Lidija Šimić (članovi), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Idina vrh