Gradsko vijeće usvojilo Strategiju razvoja Grada Sarajeva 2021. – 2027.

27/04/2022
minuta čitanja

Danas je u Vijećnici održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, novoizabrani pravobranilac Admir Jusufbegović dao je svečanu izjavu i time stupio na dužnost pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva. U svom obraćanju je istakao da će svojim radom, zalaganjem i rezultatima rada nastojati opravdati ukazano povjerenje.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović upoznao je gradske vijećnike da je gradonačelnica, kao ovlašteni Predlagač, povukla Prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ te ista nije uvrštena u dnevni red današnje sjednice.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu počeo je usvajanjem Odluke o razrješenju člana Etičkog vijeća, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je Odluka o izboru novog članova ovog radnog tijela.

U nastavku zasjedanja, nakon provedene javne rasprave, razmotrena je Strategija razvoja Grada Sarajeva 2021. – 2027. kojom se definiše vizija Sarajeva sa ključnim strateškim ciljevima.

Na osnovu strateških opredjeljenja i sagledanih svih ograničenja, ali i potencijala Grada Sarajeva, Strategijom se definiše šest strateških ciljeva: otvoren grad, efikasna, transparentna i odgovorna gradska administracija, grad budućnosti i riznica prošlosti, grad filma i centar kreativnosti, grad vrhunskog sporta, grad hiljadu mostova i grad čuvar (opredijeljen mladima), a 18 prioriteta se planira dostići realizacijom 85 konkretnih mjera opisanih u Strategiji.

Strategija je integrisani, multisektorski strateški dokument Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave koji definiše javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj Grada Sarajeva uz vertikalnu usklađenost i koordinaciju sa prioritetima države Bosne i Hercegovine, strategijama razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i općina u sastavu Grada Sarajeva.

Prioritet za realizaciju strateškog cilja, grad budućnost i riznica prošlosti, je i obnova i rekonstrukcija kulturno-historijskih objekata od važnosti za Grad Sarajevo, kao što su Bistrička stanica, Bijela tabija, Kasarna Jajce i drugi objekti iz bogatog kulturno- historijskog naslijeđa.

Strateška mjera „Čista rijeka Miljacka” doprinijet će realizaciji prioriteta koji obuhvata zaštitu okoliša i stvaranje uslova ugodnog urbanog življenja, a njena realizacija se planira provesti implementacijom projekata čiji cilj je i poboljšanje i očuvanje kvalitete vode u vodotocima, zaštita resursa i ekosistema slivnog područja rijeke Miljacke te uređena i zaštićena korita vodotoka na području Sarajeva. Planiraju se, također, sprovoditi aktivnosti na restauraciji, kolorizaciji i iluminaciji fasada objekata od značaja za Grad Sarajevo.

Jedan od prioriteta Strategije je i razvoj kapaciteta u oblasti turizma u gradu Sarajevu. U sklopu ovog prioriteta planira se intenzivna saradnja sa Turističkom zajednicom KS, postavljanje turističke signalizacije, uređenje Trebevića te pozicioniranje Sarajeva kao novogodišnjeg centra regije.

Strategija razvoja Grada Sarajeva 2021. – 2027 je jednoglasno usvojena kako je predložena te dopunjena rješenjem iz prihvaćenog amandmana Odbora za društvene djelatnosti da se u dijelu u kome se razrađuje put do Strateškog cilja –  Grad filma i kreativnosti, uvrsti i  nova mjera  „Podrška JU Collegium Artisticum“.

U nastavku zasjedanja, nakon provedene javne rasprave, usvojena je Odluka o usvajanju Strateškog akcionog plana za jačanje kulturnih i kreativnih industrija grada Sarajeva 2022.-2026. – sa fokusom na muzeje i filmsku industriju, a koja će biti osnov za implementaciju aktivnosti i projekata  iz  ovih oblasti.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje „Sporazuma o bratimljenju između Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, i Grada Podgorice, Crna Gora“. Sporazumom će se definisati pravac za unaprjeđenje odnosa dva grada i konkretna saradnja u oblasti turizma, kulture, privrede, infrastrukturne povezanosti, primjene inovativnih rješenja u oblasti pametnih gradova, razmjene iskustava u korištenju evropskih fondova i apliciranja zajedničkih projekata prema IPA fondovima EU i u drugim poljima djelovanja.

Potom je usvojena i Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, kao organizacije čije je djelovanje usmjereno ka stvaranju pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje i sveukupnu afirmaciju slijepih i drugih osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu, vršeći misiju jačanja ravnopravnosti i nediskriminacije kao vrijednosti od interesa za Grad Sarajevo i njegove građane.

Gradski vijećnici su, i u tekućoj godini, dali podršku razvoju kulture u Sarajevu usvajanjem devet odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Finansijsku podršku su tako dobile sljedeće kulturne manifestacije: „62. Internacionalni teatarski festival MESS 2022”, „28. Sarajevske večeri muzike SVEM 2022“, „13. Balet Fest Sarajevo 2022”, 61.  Međunarodni književni festival „Sarajevski dani poezije 2022“, „8. Festival dječje umjetnosti FEDU 2022“, 7. Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West. 2022“, „Sarajevo Big Band 2022“ i 26. Festival „Baščaršijske noći 2022“ i „Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo 2022“. Na prijedlog gradskog vijećnika Tonija Vukadina usvojen je zaključak da se pristupi izmjeni Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u cilju revizije rješenja iz Odluke, a potom je usvojen Izvještaj o provođenju ove  odluke u prošloj godini.

Razmotren je Nacrt Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva, NVO „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) te zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće se upoznalo sa određenim aktivnostima koje provodi Grad Sarajevo, razmatrajući i primajući k znanju sljedeće informacije:

  • Informaciju o aktivnostima na izradi Regulacionog plana „Sarajevogas – Bosnalijek“
  • Informaciju o realizaciji Projekta „Sanacija, restauracija i koloristička obnova fasada“ za 2021. godinu
  • Informaciju o realizaciji projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)” za 2021. godinu
  • Informaciju o mogućoj saradnji Grada Sarajeva s JU Collegium Artisticum s ciljem razmjene umjetnika i umjetničkih događaja u projektima međunarodne saradnje Grada Sarajeva
  • Informaciju o realizaciji pomoći građanima čija je imovina uništena ili oštećena u poplavama iz novembra 2021. godine
  • Informaciju o sporazumnom raskidu Ugovora o poklonu između Grada Sarajeva i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Putem Informacije o visini cijena ulaznica za Sarajevsku žičaru, Gradsko vijeće je upoznato da JP „Sarajevo“ nema namjeru povećavati cijene karata za prijevoz žičarom, bez obzira na rast cijene električne energije, kao i na činjenicu da Preduzeće, u narednom periodu, očekuju značajni troškovi za održavanje i servisiranje postrojenja.

Razmotrena je i primljena k znanju Informacija o izvršenom budžetskom pregledu – kontrola poslovanja u Gradu Sarajevu za period 2017. – 2021. godine. Nakon široke diskusije gradskih vijećnika, na prijedlog Odbora za budžet i finansije usvojen je zaključak kojim se zadužuje gradonačelnica da, u saradnji sa nadležnom upravnom inspekcijom, poduzme sve potrebno da se sticanje prava iz radnog odnosa na način utvrđen u Zapisniku o izvršenom pregledu budžetskog inspektorata Ministarstva finansija Kantona Sarajevo – kontrola poslovanja u Gradu Sarajevu za period 2017. – 2021. godine, vrati u zakonski okvir i time zaustave daljnje štetne posljedice po Budžet Grada Sarajeva koje je opisano postupanje proizvelo, te zaključak kojim se zadužuje gradonačelnica da proslijedi Zapisnik o izvršenom pregledu budžetskog inspektorata Ministarstva finansija Kantona Sarajevo – kontrola poslovanja u Gradu Sarajevu za period 2017. – 2021. godine, Uredu za borbu protiv korupcije na znanje i daljnje postupanje.

Primljena je k znanju i Informacija o izvršenoj reviziji izvršenja nalaza upravne inspekcije, svih općih i pojedinačnih akata organa Grada Sarajeva, donesenih u periodu mandata organa Grada Sarajeva 2016.-2020. godina, a koji se odnose na organizaciju i djelokrug organa uprave i drugih službi u Gradu Sarajevu, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, radne odnose u organima uprave i drugim službama Grada Sarajeva te ostvarivanju prava iz radnog odnosa.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, Gradsko vijeće usvojilo inicijativu da Grad Sarajevo, u saradnji sa nadležnim organima, u okviru svojih mogućnosti, nabavi pet smart reciklomata koji su automatizirani i nude efikasan, pogodan i isplativ način za reciklažu plastičnih boca, aluminijskih limenki i tetra pak-a.

Na prijedlog Kolegija Gradskog vijeća usvojen je zaključak u vezi sa primjenom Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo kako slijedi:

  • Gradsko vijeće upućuje gradonačelnicu da intenzivno nastavi započete aktivnosti s ciljem da se, u skladu sa članom 5. Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo, usaglasi i potpiše sporazum između Grada Sarajeva i gradskih općina o raspodjeli prihoda koji se prikupljaju od komunalnih taksi na području grada Sarajeva.
  • Gradsko vijeće zadužuje i daje punu podršku gradonačelnici da poduzme sve što je potrebno u okviru nadležnosti Grada Sarajeva, koristeći i autoritet gradonačelnice, da gradske općine izvrše izmjene već donesenih odluka o komunalnim taksama suprotnih navedenim zakonskim odredbama, ako je potrebno i podnošenjem zahtjeva Ustavnom sudu F BiH za ocjenu ustavnosti takvih odluka, uz prethodno upoznavanje gradskih općina s ovom namjerom.
  • Gradsko vijeće zadužuje gradonačelnicu da o procesima koje vodi i koje će voditi s ciljem ostvarivanja zakonom utvrđenog prava Grada Sarajeva na dio prihoda od komunalnih taksi, svakog mjeseca informiše Gradsko vijeće.
Idina vrh