Spreman novi zakon o sigurnosti u saobraćaju: Policija će vam moći oduzeti automobil!

11/01/2023
minuta čitanja

Postupajući po inicijativi bivšeg državnog zastupnika Damira Arnauta iz prošle godine koja je usvojena u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH uputilo je u proceduru Prednacrt dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama, saznaje Fokus.ba.

Ključna dopuna ovog zakona je da se učesniku u saobraćaju u određenim slučajevima može čak oduzeti automobil.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

U Prednacrtu zakona dodaje se član 231a koji predviđa da „ovlašteno lice, na licu mjesta, privremeno će oduzeti vozilo od vozača koji je zatečen u činjenju težeg prekršaja kojim se ugrožava sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju, ukoliko se, uvidom u službenu evideniciju utvrdi da se radi o višestrukom povratniku u činjenju prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja“.

LISTA PREKRŠAJA

Višestrukim povratnikom smatra se vozač koji je u prethodne dvije godine najmanje tri puta pravosnažno prekršajno kažnjen za neki od sljedećih prekršaja:

1) upravljanje motornim vozilom u saobraćaju na cesti pod uticajem alkohola u krvi i/ili organizmu preko 1,5 g/kg;

2) upravljanje motornim vozilom u saobraćaju na cesti pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje;

3) odbijanje vozača da se obavi provjera da li ima alkohola u organizmu ili pokazuje znake poremećenosti izazvane dejstvom alkohola. Kao i je li pod dejstvom opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje;

4) upravljanje motornim vozilom u saobraćaju na cesti prije sticanja prava na upravljanje;

5) upravljanje vozilom u saobraćaju na cesti za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola odlukom nadležnog organa oduzeta ili zadržana;

6) upravljanje u saobraćaju na cesti neregistrovanim vozilom, vozilom čija je potvrda o registraciji istekla za više od 30 dana ili motornim vozilom na kojem se nalaze registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo, ili

7) upravljanje vozilom za koje je na vanrednom tehničkom pregledu utvrđena neispravnost za koju je propisano isključivanje iz saobraćaja.

8) odbijanje vozača da vozilo podvrgne vanrednom tehničkom pregledu.

Također, višestrukim povratnikom smatra se i vozač koji je u prethodne dvije godine najmanje pet puta pravosnažno prekršajno kažnjen za prekršaj upravljanja motornim vozilom brzinom koja je više od 30 km/h veća od dozvoljene brzine.

ZAŠTITNA MJERA

Privremeno oduzeto motorno vozilo čuva se na prostoru koji odredi organ nadležan za unutrašnje poslove koji je izvršio privremeno oduzimanje. Sve do donošenja pravosnažne odluke suda u prekršajnom postupku. Organ kod kojeg se nalazi privremeno oduzeto vozilo nije odgovoran za štetu nastalu kao posljedica atmosferskih uticaja ili više sile.

Također, vozačima se može izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanje predmeta vozila.

Arnaut je incijativom tražio zakonsko reguliranje obaveznog oduzimanja motornog vozila u slučajevima kada je saobraćajna nezgoda izazvana opasnim i bahatim ponašenjem vozača koje rezultiraju teškim tjelesnim povredama ili smrtnim ishodom. Kao i pooštravanje drugih sankcija za određene prekršaje propisanih Zakonom.

Inicijativa je obrazložena sve češćom pojavom saobraćajnih nezgoda koje su izazvane posebno opasnim i bahatim ponašanjem vozača. Takve nereće NERIJETKO rezultiraju teškim tjelesnim povredama ili smrtnim ishodima. Čest je slučaj i nesavjesno ponašanje po pitanju ponovnog činjenja ozbiljnih saobraćajnih prekršaja. Također i neplaćanja kazni za prekršaje u saobraćaju. Razlog su i izuzetno niske i na drugi način neadekvatne sankcije za prekršaje sa ozbiljnim posljedicama.

Idina vrh