Na inicijativu zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirele Džehverović usvojena odluka za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima

12/02/2024
minuta čitanja

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na 35. sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o razrješenju člana Odbora za informatiku i telematiku Grada Sarajeva. S tim u vezi,  usvojena je Odluka o izboru novog člana ovog radnog tijela Gradskog vijeća.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2023./2024. godinu, čime započinje proces stipendiranja u 2024. godini. Izabrani članovi Gradskog vijeća činit će zajedničku Komisiju Gradskog vijeća i Gradske uprave Grada Sarajeva za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Grad Sarajevo, u proteklih nekoliko godina, uspješno realizira projekat stipendiranja učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva. Projekat se pokazao izuzetno uspješan, što potvrđuje činjenica da je broj prijava na konkurs za dodjelu stipendija kontinuirano rastao.

Na inicijativu zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirele Džehverović usvojena je Odluka za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima iz određenih nastavnih predmeta u prethodnoj 2023./2024. školskoj godini iz Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, sa prihvaćenim amandmanima predlagača. Odlukom se, između ostalog, regulišu uslovi i kriteriji za realizaciju postupka dodjele nagrada za učenike srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima iz određenih nastavnih predmeta u prethodnoj 2023./2024. školskoj godini iz Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu. Cijeneći izuzetan značaj ovog projekta, kao i potrebu da se uredi oblast nagrađivanja učenika, odnosno donese propis kojim se reguliše ova oblast, Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je ovu odluku.

Usvojena je i  Odluka o dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo, obilježavanjem Međunarodnog dana mladih.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 10.000,00 KM.

Gradsko vijeće je dalo saglasnost na Program rada JU „Gradski Muzeji” Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje turističkih vodiča Sarajeva „Vučko”, kao organizacije čiji je jedan od ciljeva edukacija i trening članova Udruženja u cilju bolje prezentacije Sarajeva kao turističke destinacije, što doprinosi afirmaciji Sarajeva, a što predstavlja vrijednosti od posebnog značaja za Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju stana na privremeno korištenje, bez naknade, Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“. Naime, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je 2018. godine donijelo Odluku o davanju stana na privremeno korištenje, bez naknade, Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka, radi smještaja roditelja koji nisu iz Sarajeva, a čija djeca borave na liječenju od malignih oboljenja u Sarajevu. Usvajanjem ove odluke nastavlja se korištenje stana za potrebe porodica oboljele djece.

Gradsko vijeće je dalo saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Ugovora o privremenom korištenju, bez naknade, nekretnine – vikend objekta u naselju Gajevi, općina Ilijaš, JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, za nastavak realizacije projekta „Škola u prirodi“.

U nastavku zasjedanja, na prijedlog gradonačelnice, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici za zaključenje vansudske nagodbe.

Usvojena je i Odluka o utrošku sredstava doznačenih po osnovu Sporazuma o dodjeli transfera Gradu Sarajevu za projekat Grada Sarajeva „Sufinansiranje 40. godišnjice obilježavanja ZOI 84“.

Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o dodjeli priznanja „Ključ Grada Sarajeva“ NJ. E. Dr. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa.

U nastavku sjednice razmotren je Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Alipašin Most VI” sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Alipašin Most VI” te zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Nastavljena je praksa redovnog informisanja Gradskog vijeća, a time i javnosti o realizaciji gradskih projekata. Tako su, na 35. sjednici Gradskog vijeća, razmotrene i primljene k znanju informacije o realizaciji projekta sanacije zacijevljenog dijela Bistričkog potoka, realizaciji društveno-korisnih projekata i aktivnosti JP „Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo, s prijedlogom mjera i aktivnosti u realizaciji projekata, te su u povodu ove informacije usvojeni zaključci predloženi u raspravi, a s ciljem stvaranja uslova za nastavak realizacije i dalje razvijanje projekata od javnog interesa ovog javnog preduzeća. Razmatrana je i primljena k znanju i Informacija o implementaciji Plana djelovanja za mlade te Informacija o postupku izbora za najbolju fotografiju praznično ukrašenog Sarajeva.

Putem informacije, Gradsko vijeće je upoznato i o aktivnostima i rezultatima rada Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine.

Primljena je k znanju i Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa.

Na današnjoj sjednici, Administrativna komisija je, kao ovlašteni predlagač, informirala Gradsko vijeće o Obavijesti o stanju predmeta – objekta Upravne zgrade DPO Pravobranilaštva Grada Sarajeva, a kako bi organi Grada Sarajeva razmotrili i odlučili o koracima koje je potrebno, odnosno moguće poduzeti u komunikaciji sa organima F BiH, a s ciljem vraćanja u posjed Gradu Sarajevu prostora u Upravnoj zgradi DPO, potrebnih za optimalan rad organa Grada Sarajeva. Informacija je primljena k znanju.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović podnijela inicijativu da se, što je prije moguće, revidira danas usvojena Odluka za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima iz određenih nastavnih predmeta u prethodnoj 2023./2024. školskoj godini iz Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, kako bi imala trajni karakter.

(Gradsko vijeće)

Idina vrh