Vlada KS donijela program za značajno unapređenje inkluzije

14/04/2022
minuta čitanja

Na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Vlada KS je danas usvojila Program za interresorno unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo.

Program predviđa zapošljavanje neophodnog stručnog kadra u školama, kao i uspostavljanje centara za habilitaciju i rehabilitaciju osoba s teškoćama pri domovima zdravlja u ovoj godini, te brojne druge aktivnosti za unapređenje života djece i odraslih s invaliditetom i njihovih porodica.

Vlada je zadužena da kreira ovaj program zaključkom s tematske sjednice Skupštine KS u februaru ove godine, a doprinos njegovom kreiranju su dali i roditelji djece s teškoćama kao i predstavnici nadležnih institucija i struke.

Formirana je radna grupa za izradu Programa, u čijem sastavu su, uz Ministarstvo odgoja i obrazovanja, kao koordinatora aktivnosti, bila i ministarstva zdravstva, visokog obrazovanja, socijalne zaštite, privrede, saobraćaja, komunalne privrede, okoliša, te kulture i sporta. Sva navedena ministarstva će učestvovati  i u realizaciji planiranih aktivnosti.

– Mi smo nakon dugogodišnjih nastojanja uspjeli kreirati okvir za ranu intervenciju i podršku, koja će se odvijati u domovima zdravlja. U ovoj godini, pri domovima zdravlja, uspostavit ćemo dva dnevna centra za habilitaciju i rehabilitaciju djece s teškoćama. Također, njihovim porodicama, pružat će se psihosocijalna podrška u JU ‘Porodično savjetovalište’. U cilju unapređenja inkluzije, ove godine, planiramo zapošljavanje 43 psihologa i 16 socijalnih radnika na neodređeno vrijeme u školama. Ovim ćemo u potpunosti kapacitirati naše stručne službe u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima – navela je ministrica odgoja i obrazovanja Naida Hota Muminović.

Najavila je i dodatno kapacitiranje mobilnih stručnih timova za pružanje podrške inkluzivnom odgoju i obrazovanju, kroz zapošljavanje 26 psihologa, 26 edukatora-rehabilitatora i 26 logopeda.

– U skladu sa zaključkom Skupštine, kao značajna pomažuća profesija, bit će odobren i angažman većeg broja asistenata u odjeljenju, odnosno grupi za pružanje podrške djeci s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Već od nove školske godine bit će ih angažovano još 35, tako da ćemo ukupno imati 210 asistenata – istakla je ministrica.

Navela je i da će osobama s teškoćama i njihovim porodicama biti pružana podrška i kroz osiguranje neophodne infrastrukture koja im mora biti na usluzi, kao i posebni programi kulture i sporta. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, po njenim riječima,  ima rekordnu stavku u budžetu za inkluziju u ovoj godini koja će biti do kraja realizirana, a ukupna izdvajanja po svim resorima za ovu namjenu iznose oko 10 miliona KM.

– Ovo je prvi put da Vlada KS na ovakav, interresorni način, nastoji riješiti mnoge poteškoće s kojim se susreću osobe s invaliditetom i njihove porodice. Samo snažnim zagovaranjem humanih prilika i dobrih inkluzivnih praksi i kroz pružanje podrške javnih servisa možemo imati postignuća u cjelovitom razvoju našeg društva – poručila je ministrica Hota Muminović.

Idina vrh