Zavodi za medicinu rada, zdravstvenu zaštitu studenata i sportsku medicinu spojeni u jednu ustanovu

24/05/2022
minuta čitanja

 Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo. Time je reaktiviran započeti proces restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova.

Kako je naveo ministar zdravstva KS, Haris Vranić, taj proces se provodi postepeno da ne bi došlo do narušavanja zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo.

Prva faza restruktuiranja i reorganizacije obuhvata javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, koje bi trebale djelovati u sklopu javne ustanove za medicinu rada i sporta KS koja će biti osnovana, dok će druga druga faza obuhvatiti sve ostale javne zdravstvene ustanove.

– Na ovaj način je cjelokupni proces mnogo lakše realizirati, s obzirom da je isti veoma složen, uključuje javne zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo koje imaju veoma složenu organizacijsku strukturu, te predstavlja vrlo važnu reformu u zdravstvenom sistemu našeg kantona, čija realizacija iziskuje mnogo vremena i predanog rada –  istakao je Vranić.

Obrazložio je da je nakon razgovora sa direktorima Zavoda za medicinu rada, Zavoda za sportsku medicinu i Zavoda za zaštitu zdravlja studenata donesen zaključak koji je u formi amandmana usvojila Vlada KS, a koji je dio prijedloga ove odluke.

– Njime je definisano da u svrhu reorganizacije i optimizacije zdravstvenih ustanova, te boljeg funkcionisanja i finansijske održivosti zdravstvenog sistema ne postoji potreba za organiziranjem posebne ustanove za liječenje studentske populacije. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata će se pripojiti novoformiranoj javnoj ustanovi Zavod za medicinu rada i sporta KS, te će egzistirati kao organizaciona jedinica navedene ustanove. Želim naglasiti da će studenti imati ista prava kao i do sada, samo što će organizaciona jedinica kojoj su pripadali biti inkorporirana u zavod koji će se osnovati, a koji će predstavljati jedan pravni subjekt – obrazložio je prijedlog ove odluke ministar.

Odlukom je propisano da će se Javnoj ustanovi Zavod za medicinu rada pripojiti i Zavod za sportsku medicinu KS.

– Zavod za medicinu rada i sporta KS kao nova ustanova koja će se formirati, pružat će usluge na adresi Patriotske lige br.36, odnosno na adresi sadašnjeg Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata – istakao je ministar.

Naglasio da će svi uposlenici pomenuta tri zavoda ostati na istim radnim mjestima, u okviru buduće ustanove.

Skupština Kantona Sarajevo je donijela i Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo.

Na prijedlog zastupnice Amre Junuzović-Kaljić, Skupština je zadužila Vladu KS da u što skorijem roku, najkasnije do prve redovne sjednice  Skupštine pripremi novi prijedlog odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, uvažavajući specifičnosti Kantona Sarajevo, a što je preduslov za stavljanje van snage Odlke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdrvastvenog osiguranja sa zdrvastvenim ustanovama sa područja KS.

Idina vrh